ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een goed-doel-instelling dient in het bezit te zijn van een ANBI beschikking waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling voldoen aan een aantal regels en eisen (zie www.anbi.nl – regelgeving en eisen ).

 

Giften gedaan aan goede-doel-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. In dat geval kan zowel een particuliere als zakelijke donateur de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (zie www.anbi.nl – fiscale voordelen ).

 

De Stichting Vraag en Aanbod Internationaal heeft deze ANBI-status. Uw kunt hiervoor ons RSIN nummer gebruiken; 7856507.

 

Voor meer informatie over ANBI's, zie www.anbi.nl.